Hostel

Hostel

Hostel „Familia”

ul. Dolnej Wsi 45a, 44-100 Gliwice

Hostel adaptacyjny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Opis programu

W Gliwicach przy ul. Dolnej Wsi 45a prowadzimy Hostel adaptacyjny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W placówkach tych realizujemy program postrehabilitacyjny i adaptacyjny. Celem Hosteli jest szeroko pojęta adaptacja społeczna oraz wsparcie osób, które zakończyły leczenie w placówkach stacjonarnych w związku z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych i/lub zaburzeniami psychicznymi. Mieszkańcy przygotowywani są do powrotu do podejmowania różnych ról społecznych, w tym do podjęcia zatrudnienia. Przygotowując się do adaptacji społecznej uczestnicy realizują Indywidualne Plany Rozwoju i podejmują działania mające na celu uregulowanie swojej sytuacji socjalno – prawnej. W Hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi dodatkowo dostępne są konsultacje jest psychiatryczne, psychologiczne i pielęgniarskie.

Program adaptacyjny każdego Hostelu trwa max. 6 miesięcy. W przypadku wskazań do podjęcia psychoterapii uczestnicy programu kierowani są do specjalistycznych placówek oferujących taką pomoc.

Hostele oferują:

  • grupy rozwoju osobistego,
  • grupy wsparcia i warsztaty dla uczestników programu oraz ich rodzin i bliskich,
  • konsultacje z rodzinami,
  • kontrolę realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju,
  • indywidualne wsparcie terapeutyczne,
  • konsultacje doradcy zawodowego i warsztat aktywizacji zawodowej obejmujący m.in. zapoznanie się z aktywnymi metodami poszukiwania pracy, analizę własnego potencjału zawodowego, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, rozpoznanie tendencji na rynku pracy,
  • nadzór i rozliczanie zadań w ramach pełnionych funkcji gospodarczych w hostelu.


Program prowadzony jest w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia.

NFZ

Zasady przyjęć

Do Hostelu adaptacyjnego dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

O przyjęcie do Hostelu może starać się osoba uzależniona od substancji psychoaktywnych, w tym ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi, która zakończyła planowo program rehabilitacji w placówce stacjonarnej. Konieczny jest przygotowany Indywidualny Plan Rozwoju na okres 6 miesięcy (w przypadku braku planu nasi specjaliści stworzą z mieszkańcem hostelu plan na okres adaptacji). Specjalista prowadzący pacjenta/pacjentkę w programie stacjonarnym proszony jest o kontakt z kierownikiem hostelu celem omówienia problematyki osoby zainteresowanej pobytem w hostelu. Następnie kandydat/kandydatka musi odbyć rozmowę z kierownikiem hostelu, która stanowi podstawę do zakwalifikowania do programu. Do Hostelu adaptacyjnego dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych skierowanie nie jest wymagane.

Kontakt w sprawie przyjęć do Hostelu adaptacyjnego dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych: tel. 601 517 804 w godz. 8:00-15:00, e-mail: gsfamilia.gliwice@gmail.com.
Adres: ul. Dolnej Wsi 45 a, 44-100 Gliwice


Do Hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W celu zgłoszenia się do Hostelu konieczne jest dostarczenie skierowania wystawionego przez lekarza psychiatrę do Hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a w przypadku e-skierowania do placówki o kodzie 2720. Na skierowaniu musi być stwierdzone rozpoznanie psychiatryczne. Skierowanie w wersji papierowej należy dostarczyć pocztą tradycyjną (skierowanie koniecznie musi zostać dostarczone w oryginale). Dodatkowo można wysłać skan skierowania na adres e-mail gsfamilia.gliwice@gmail.com. W przypadku e-skierowania należy skontaktować się telefonicznie na podany poniżej numer i przekazać 4-cyfrowy kod dostępu otrzymany od lekarza wystawiającego skierowanie.

W pierwszej kolejności weryfikujemy, czy diagnoza wskazana na skierowaniu uprawnia nas do przyjęcia osoby do tut. Hostelu. Następnie kandydat/kandydatka musi odbyć rozmowę z kierownikiem hostelu, która stanowi podstawę do zakwalifikowania do programu. Jeśli osoba zainteresowana pobytem w hostelu przebywa w placówce stacjonarnej, prosimy, aby specjalista prowadzący pacjenta/pacjentkę skontaktował się z kierownikiem hostelu celem omówienia problematyki. Przy przyjęciu do Hostelu wymagany jest stabilny stan psychiczny oraz konsultacja z tut. lekarzem psychiatrą.

Kontakt w sprawie przyjęć do Hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi: tel. 601 517 804 w godz. 8:00-15:00, e-mail: gsfamilia.gliwice@gmail.com.
Adres: ul. Dolnej Wsi 45 a, 44-100 Gliwice