Centrum Leczenia Uzależnień

Centrum Leczenia Uzależnień „Familia”
ul. Św. Huberta 60, 44-105 Gliwice

W naszym centrum prowadzimy całodobowy program terapii i rehabilitacji dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym dla osób ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi.

Opis programu

W Centrum Leczenia Uzależnień Górnośląskiego Stowarzyszenia „Familia” w Gliwicach przy ul. Św. Huberta 60 prowadzimy program terapeutyczno –  rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Przyjmujemy też osoby uzależnione ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi (podwójna diagnoza). Terapia trwa 9 miesięcy (6 miesięcy ośrodek, 3 miesiące hostel)  i mogą z niej skorzystać osoby pełnoletnie. Leczenie jest dobrowolne tzn. pacjent/pacjentka wyraża pisemną zgodę na przyjęcie do tut. Oddziału oraz na przestrzeganie regulaminu i ustaleń. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych zgodę musi wyrazić zarówno pacjent/pacjentka, jaki i opiekun prawny. Leczenie jest bezpłatne.

Program realizowany jest metodą zmodyfikowanej społeczności terapeutycznej. Wykorzystujemy założenia terapii behawioralno – poznawczej, dialogu motywującego, psychoterapii psychoz, interwencji kryzysowej, treningu umiejętności oraz sesje edukacyjne. Dostępna jest też diagnostyka i leczenie psychiatryczne, farmakoterapia, diagnostyka psychologiczna, opieka pielęgniarska i internistyczna. Każdy pacjent/pacjentka prowadzeni są w terapii indywidualnie i jednocześnie uczestniczą w zajęciach grupowych w ramach społeczności terapeutycznej. Na podstawie zdefiniowanych obszarów problemowych z pomocą specjalisty prowadzącego określa się cele i zadania do realizacji w ramach Indywidualnego Planu Terapii. Możliwy jest udział w szeregu zajęć mających na celu rozwój w różnych sferach m.in.:

  • w sferze intelektualnej np. sekcja dziennikarska, sekcja literacka, przygotowywanie czasów integracyjnych,
  • w sferze artystycznej np. sekcja teatralna, sekcja muzyczna,
  • w sferze sportowej np. biegi, siłownia, nordic walking,
  • w sferze społecznej np. wyjścia do kina, teatru, udział w akcjach społecznych, udział w turniejach piłkarskich.

Przez cały okres pobytu pacjenci/pacjentki mogą skorzystać z konsultacji prawnych oraz pomocy pracownika socjalnego w celu uregulowania swojej sytuacji osobistej. Dodatkowo prowadzone są konsultacje dla osób ze współistniejącymi  nałogami behawioralnymi. Po zakończonej pełnej terapii oferujemy możliwość skorzystania z Hostelu.

Rodziny i bliscy osób leczących się mogą wziąć udział w zajęciach edukacyjnych oraz warsztatach.  Pacjenci/pacjentki mają możliwość kontaktu telefonicznego z bliskimi oraz odwiedzin zgodnie z ustalonymi terminami.

W przypadku wystąpienia wskazań do podjęcia innej specjalistycznej opieki medycznej kierujemy pacjentów/pacjentki do placówek oferujących taką pomoc m.in. do szpitali psychiatrycznych, szpitali ogólnych, innych ośrodków leczenia uzależnień, placówek rehabilitacyjnych.
Do ośrodka kierowane są osoby z całej Polski, które leczyły się do tej pory ambulatoryjnie lub przebywały w oddziałach psychiatrycznych czy też w innych ośrodkach leczenia uzależnień. Współpracujemy także  z Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień „Familia” przy ul. Dębowej 5 w Gliwicach, którego pacjenci kończący 3-miesięczną terapię mają możliwość kontynuowania leczenia i podjęcia dalszej rehabilitacji w naszej społeczności.


Program prowadzony jest w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia.

NFZ

Zasady przyjęć

KONTAKT W SPRAWIE PRZYJĘĆ:

poniedziałek - piątek w godz. 11:00 - 14:00
tel. 500 205 601
tel. 32 231 30 33
e-mail: clufamilia.gliwice@gmail.com

Jeśli masz problem z dodzwonieniem się, prosimy o wysłanie e-mail na adres clufamilia.gliwice@gmail.com


SKIEROWANIE

W celu zgłoszenia się na leczenie wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza psychiatrę lub lekarza rodzinnego do:
Centrum Leczenia Uzależnień Górnośląskiego Stowarzyszenia „Familia” ul. Św. Huberta 60, 44-105 Gliwice
lub w przypadku e-skierowania do placówki o kodzie 2746 Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych.  

Uwaga! W skierowaniu musi być potwierdzona diagnoza uzależnienia od substancji psychoaktywnych (niestety nie przyjmujemy osób uzależnionych tylko od alkoholu). W przypadku osób z podwójną diagnozą, na skierowaniu musi być umieszczone dodatkowo rozpoznanie psychiatryczne.

Skierowanie należy dostarczyć do Centrum Leczenia Uzależnień Górnośląskiego Stowarzyszenia „FAMILIA” ul. Św. Huberta 60, 44-105 Gliwice pocztą tradycyjną na adres ośrodka (skierowanie koniecznie musi zostać wysłane do ośrodka w oryginale). Dodatkowo można wysłać skan skierowania na adres e-mail clufamilia.gliwice@gmail.com. W przypadku e-skierowania należy skontaktować się z ośrodkiem telefonicznie i przekazać 4-cyfrowy kod dostępu otrzymany od lekarza wystawiającego skierowanie.


DODATKOWE DOKUMENTY

Dodatkowe dokumenty, które należy wraz ze skierowaniem dostarczyć do ośrodka zgłaszając się na terapię to:

  • wypełniona KARTA ZGŁOSZENIA DO CLU GS FAMILIA (do pobrania poniżej),
  • dostępna dokumentacja medyczna np. kopie kart informacyjnych z wcześniejszych hospitalizacji psychiatrycznych, pobytów w ośrodkach     leczenia uzależnień,
  • kopie istotnych wyników badań lub konsultacji medycznych w przypadku innych schorzeń przewlekłych,
  • w przypadku osób ubezwłasnowolnionych kopia postanowienia Sądu o wyznaczeniu opiekuna prawnego/kuratora,
  • inna istotna dokumentacja mająca wpływ na pobyt pacjenta/pacjentki w ośrodku.

Wszystkie ww. dokumenty można również przesłać e-mailem na adres clufamilia.gliwice@gmail.com.


ROZMOWA KWALIFIKUJĄCA

Po przesłaniu ww. dokumentów należy zadzwonić w poniedziałek - piątek w godz. 11:00 - 14:00 na nr tel. 500 205 601 lub 32 231 30 33. W trakcie rozmowy upoważniona osoba przedstawi zasady przyjęcia i kwalifikacji do ośrodka.

W przypadku zakwalifikowania się do tut. ośrodka zostanie wyznaczony terminu przyjęcia.

W przypadku niezakwalifikowania się zostaną omówione powody odmowy przyjęcia i ewentualne dalsze zalecenia.

 

PRZYJĘCIE

W dniu przyjęcia należy stawić się do ośrodka zgodnie  z omówioną telefonicznie procedurą.

Uwaga! Warunkiem przyjęcia do tut. ośrodka rehabilitacyjnego jest trzeźwość (od alkoholu, narkotyków, benzodiazepin), stabilny stan psychiczny i akceptacja Regulaminu ośrodka.

Przed przyjęciem należy zapoznać się z Regulaminem ośrodka i listą rzeczy osobistych, które należy przywieźć (do pobrania poniżej).

Pliki do pobrania