Familia
FTCCEE
Informacje dla pacjenta i rodziny
Zasady przyjęć pacjentów
Nasi specjaliści
Linki
Kontakt

Projekt strony WWW & hosting
Projekt strony WWW & hosting - GTK.PL


Pacjenci kierowani do terapii w programie terapeutycznym "Familia" muszą być zmotywowani do jej podjęcia, czyli muszą dążyć do dokonania zmiany w swoim dotychczasowym życiu. Decyzja ta musi być ŚWIADOMYM i DOBROWOLNYM wyborem pacjenta, a co za tym idzie pacjent nie może być w stanie ostrej psychozy oraz nie może być przymusowo kierowany na leczenie w naszym programie.
Program "Familia" jest tak skonstruowany, że zapewnia kompleksową ofertę dla młodzieży uzależnionej od narkotyków. Naszą ofertą objęci są pacjenci uzależnieni od narkotyków z zaburzeniami psychiatrycznymi czyli z tzw. "podwójną diagnozą". Leczenie w naszych oddziałach jest dobrowolne. Jest to bardzo ważne, ponieważ istotnym czynnikiem sukcesu naszej terapii jest branie coraz większych odpowiedzialności przez pacjenta.

SCHEMAT PROGRAMU "FAMILIA".
SCHEMAT PROGRAMU FAMILIA

Zmodyfikowana społeczność terapeutyczna Familia integruje trzy modele:
 • 12 kroków
 • Społeczność Terapeutyczną
 • model medyczno-chorobowy

Skuteczne programy zapewniają:
 • Autorytet
 • Jasne reguły

Najważniejsze czynniki sukcesu terapii pacjenta to:
 • Uczciwość
 • Odpowiedzialność
 • Rozwijanie talentów i zainteresowań

NASZE WARTOŚCI

Kończąc program absolwent funkcjonuje jako uczciwy, odpowiedzialny człowiek, gotowy do czynienia dobra innym, co realizuje poza społecznością terapeutyczną w ramach, co najmniej półrocznego programu postrehabilitacyjnego.


Uważamy, że szczęśliwe życie bez narkotyków wspiera się na dwóch filarach. Jednym z nich jest uczciwość, drugim filarem jest odpowiedzialność.
W naszym programie stacjonarnym, realizowanym w trzech odrębnych obiektach, mamy zarejestrowanych 100 miejsc. Całością programu kieruje dyrektor z udziałem 3 lekarzy psychiatrów, 6 psychologów i 8 specjalistów terapii uzależnień oraz instruktorów i pielęgniarek.
Leczenie odbywa się w Społeczności Terapeutycznej, w której średnia wieku wynosi 23 lata oraz w różnych małych grupach zależnych od aktualnych potrzeb pacjenta.

Nasze Centrum jest wyspecjalizowaną placówką, umożliwiającą skuteczną terapię pacjenta uzależnionego od narkotyków z zaburzeniami psychicznymi. Posiadamy rekomendację Ministerstwa Zdrowia do odbywania staży specjalizacyjnych w zakresie psychiatrii i terapii uzależnień.

WYNIKI BADAŃ SPOŁECZNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ "FAMILIA" (marzec 2006):

Badając korelacje między kluczowymi czynnikami sukcesu naszej społeczności a stopniem uzależnienia stwierdziliśmy, iż największy wpływ na zmniejszanie się objawów uzależnienia mają takie czynniki jak uczciwość oraz rozwijanie talentów przez członków społeczności terapeutycznej. Można zatem stwierdzić, że praca nad uczciwością i rozwijanie swoich talentów w istotny sposób zmniejszy objawy uzależnień u naszych pacjentów.
Badania nasze przyniosły także twierdzącą odpowiedź na drugie zadane przez nas pytanie tj czy istnieje związek miedzy kluczowymi czynnikami sukcesu naszej społeczności a objawami psychiatrycznym zawartymi w obszarach SCL-90.
Widoczna jest wyraźna zależność między wzrostem kluczowych czynników sukcesu a zmniejszaniem się :
- objawów paranoidalnych,
- psychotyczności
- depresji czy
- lęku.

Analizując szczegółowo poszczególne kluczowe czynniki sukcesu największy wpływ na zmniejszanie się objawów zawartych w obszarach SCL-90 mają: uczciwość, odpowiedzialność oraz uznanie swojej bezsilności wobec choroby, rozumianej jako schorzenie psychiatryczne w połączeniu z uzależnieniem.

WNIOSKI Z BADANIA:

Przeprowadzone przez nas badania potwierdziły, że program oparty na wartościach takich jak uczciwość i odpowiedzialność oraz kładący nacisk na rozwijanie swoich talentów powoduje zmniejszenie nasilenia objawów psychiatrycznych w obszarach SCL-90 oraz zmniejszenie objawów uzależnienia.
I. Kluczowe czynniki sukcesu społeczności terapeutycznej "Familia" korzystnie wpływają zarówno na leczenie uzależnienia jak i na poprawę stanu psychicznego pacjenta.
II. Przeprowadzone przez nas badania pozwalają modyfikować indywidualne programy terapii osoby uzależnionej w zależności od jej zaburzenia psychiatrycznego.

Informacje dla lekarzy i terapeutów dotyczące "podwójnej diagnozy"

Współwystępowanie w okresie całego życia uzależnień i zaburzeń psychicznych wg diagnozy psychiatrycznej.
 • Schizofrenia 47%
 • Niepokój 14,7%
 • Panika 35,8%
 • Natręctwa 32,8%
 • Zaburzenia afektywne 32%
 • Zaburzenia dwubiegunowe 60,7%
Źródło : Krajowy Instytut Higieny USA.

Wskaźniki współwystępowania uzależnienia i zaburzeń psychiatrycznych.
Zaburzenia psychiatryczne - 29% wynika z uzależnienia.
Uzależnienie/nadużywanie alkoholu- 37% zaburzeń psychiatrycznych.
"Inne" uzależnienia/nadużywanie narkotyków- 53% zaburzeń psychiatrycznych.
Źródło: Krajowy Instytut Higieny USA.

Podział pacjentów z podwójną diagnozą przyjęty za Kathleen Sciacca z USA z Nowego Jorku na seminarium ekspertów w Gliwicach dn. 11.05.2007 r.
 • Pacjenci z chorobą psychiczną i uzależnieniem od substancji.
 • Pacjenci uzależnieni od substancji z zaburzeniem osobowości.
 • Pacjenci uzależnieni od substancji z ostrymi objawami psychiatrycznymi, które są skutkiem używania substancji.
 • Uzależnienie od substancji, choroba psychiczna i zespoły organiczne w różnych kombinacjach. Zespoły organiczne mogą być rezultatem używania substancji lub być niezależne od jej używania.

Problemy związane z współwystępowaniem uzależnień i zaburzeń psychicznych:
 • W Polsce i Europie obserwuje się wzrost zaburzeń psychicznych spowodowanych zażywaniem środków psychoaktywnych.
 • Problemem jest słaba promocja zdrowia psychicznego i słabe zapobieganie jego zaburzeniom przy zwiększonej dostępności do środków psychoaktywnych.
 • Problemem jest kulturowe sięganie po używki przy braku umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
 • Problemem jest brak zintegrowanej i dostępnej opieki zdrowotnej, oraz innych form pomocy dla pacjentów z podwójną diagnozą.
 • Pacjenci młodzi w grupie wiekowej 19-29 lat to 50% wszystkich ambulatoryjnie leczonych z powodu współwystępowania zaburzeń psychiatrycznych i zażywania środków psychoaktywnych.
 • Problemem jest, że prawie co drugi pacjent ze schizofrenią uzależnia się w ciągu życia.
 • U co 3-go pacjenta leczonego psychiatrycznie jego zaburzenia mają związek z zażywaniem środków psychoaktywnych.
 • Współzachorowalność wciąż pozostaje trudne do zdiagnozowania.
 • W Polsce brak jest grup samopomocowych dla pacjentów z podwójną diagnozą, w tym np. dla uzależnionych schizofreników.
 • Problemem stało się rozejście ok. 50 lat temu dróg lecznictwa uzależnień i lecznictwa psychiatrycznego aktualnie pacjenci z podwójną diagnozą wędrują, na zasadzie drzwi obrotowych, pomiędzy placówkami tych dwóch systemów leczniczych nie uzyskując skutecznej pomocy, generują koszta leczenia w NFZ.

Zasady leczenia pacjentów z podwójną diagnozą:
 • Pierwszym krokiem jest ustabilizowanie ostrych objawów psychiatrycznych lub/i ostrych objawów nadużywania substancji.
 • Po ustaniu ostrych objawów, a przed wydaniem diagnozy psychiatrycznej i zaproponowaniem oraz opracowaniem długoterminowego planu leczenia niezbędne jest obserwowanie pacjenta przez 2-4 tygodnie.
 • Obydwa stany należy leczyć skutecznie, w przeciwnym razie nie dojdzie do poprawy w żadnym z nich.
 • Leczenie powinno być prowadzone przez jedną osobę lub w ramach jednego programu. Jeżeli dwoje terapeutów osobno prowadzi leczenie psychiatryczne i leczenie uzależnienia powinno dochodzić pomiędzy nimi do częstych kontaktów, aby uchronić się przed manipulowaniem przez pacjenta.
 • Nawroty zaburzenia psychiatrycznego lub zaburzenia związanego z uzależnieniem są potencjalnie częstsze niż w przypadku pacjentów z jednym zaburzeniem, ale nie oznaczają one niepowodzenia w leczeniu pacjenta.

Pacjenci z podwójną diagnozą leczą się w modelu zintegrowanym (patrz Program Familia) lub w modelu równoległym czyli jednocześnie w systemie lecznictwa psychiatrycznego i w systemie lecznictwa uzależnień. W modelu równoległym powinno dochodzić do częstych kontaktów pomiędzy terapeutami uzależnień i psychiatrami, aby uchronić się przed manipulowaniem przez pacjenta.

Dokumenty do pobrania
The Modified TC for the patients with dual diagnosis